top of page

Pravěká a raně středověká sídlištní keramika

Tato stránka vznikla v rámci projektu Hodnocení pravěké keramiky pomocí matematických modelů, který v letech 2004 – 2006 podporovala Grantová agentura Akademie věd České republiky (IAA8002202), na kterém se podíleli: Vladimír Salač (Archeologický ústav AV ČR, Praha), Tomáš Kubálek (Vysoká škola ekonomická, Praha) a Roman Neruda (Ústav informatiky AV ČR, Praha).

 

Na této stránce jsou prezentovány výsledky bádání o laténské případně jiné pravěké a raně středověké keramice –  publikace, data o keramice a některé technické pomůcky usnadňující práci s keramikou.

 

Zveřejněná data o keramice jsou nedílnou součástí uvedených publikací.

 

Publikace

 

Prameny – data

Pracovní pomůcky (zip)

 

Laténská sídlištní keramika v severozápadních Čechách

  • Data – zip

  • Seriační tabulky – zip

 

Kontakty

Diese Webseite entstand im Rahmen des Projektes Auswertung der vorgeschichtlichen Keramik mit Hilfe mathematischer Modelle, das in den Jahren 2004 – 2006 von der Grantagentur der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (IAA8002202) gefördert wurde. Am Projekt beteiligten sich: Vladimír Salač (Archäologisches Institut der AW ČR, Praha), Tomáš Kubálek (Wirtschaftsuniversität, Praha), Roman Neruda (Institut für Informatik AW ČR, Praha).

 

Auf dieser Webseite sind Forschungsergebnisse über die latènezeitliche bzw. andere vorgeschichtliche und frühmittelalterliche Keramik präsentiert – Publikationen, Daten über Keramik und einige technische, Arbeit mit Keramik erleichternde Hilfsmittel.

Die angeführten Daten über Keramik stellen untrennbaren Bestandteil der angeführten Publikationen dar.

 

Publikationen

 

Quellen – Daten

Technische Hilfsmittel (zip)

 

Die latènezeitliche Siedlungskeramik in Nordwestböhmen

  • Daten – zip​​

  • Seriationstabellen – zip​

 

Kontakte

bottom of page